POLITYKA ZSZ

POLITYKA ZSZ

Zgodnie z wymaganiami konkurencyjnego rynku Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwa CONKRET Sp. j. jest nieustanne doskonalenie jakości i poprawa efektów funkcjonowania w środowisku w zakresie produkowanych i dostarczanych klientom wyrobów.

Ustanowiona Polityka ZSZ zakłada spełnianie wymagań wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dążenie do realizacji następujących celów:

ciągłe doskonalenie jakości produkowanych wyrobów

rozwój infrastruktury przedsiębiorstwa

zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa

rozwój produkcji wpływającej na poprawę oddziaływania na środowisko

Conkret w imieniu całej załogi oraz własnym deklaruje:

spełnianie wymagań oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Sytemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015

prowadzenie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska

spełnianie obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności wymagań prawnych i innych, w tym dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych


Zatwierdził Zbigniew Trejderowski
Właściciel
Miejsce, data Wielkie Rychnowo | 04.09.2018 r.