• Polityka prywatności
 • Dane przetwarzane
 • Administrator Danych Osobowych
 • Inspektor Danych Osobowych
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania
 • Dobrowolność podania danych
 • Odbiorcy danych
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach
 • Czas przechowywania danych
 • Brak profilowania
 • Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami i, np. Państwa imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zamieszczają w niektórych udostępnianych Państwu przez nas funkcjonalności, np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Conkret Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkim Rychnowie, Wielkie Rychnowo 86A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0001053373, NIP 8781551809, REGON 871161237, tel. +48 56 6842400, e-mail: info@conkret.com.pl (dalej również jako CONKRET).

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną, księgową, kadrową, bankową, ubezpieczeniową, ochrony mienia i informatyczną.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą lub mogą być również organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Państwa danych innym podmiotom, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w formie wiadomości elektronicznej, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści niniejszej Polityki.

Inspektor Danych Osobowych

Z uwagi na wdrożone środki techniczne i organizacyjne nie zdecydowaliśmy się na powołanie inspektora danych osobowych w naszej firmie. Jednakże w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt:

Adres korespondencyjny: Conkret Sp. z o.o., Wielkie Rychnowo 86A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

E-mail: daneosobowe@conkret.com.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

  a. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

  b. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

  c. marketingu usług CONKRET,

  d. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

  e. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

  f. obsługi Klientów,

  g. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,

  h. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.conkret.com.pl,
 2. w celu wykonania umów zawieranych przez nas z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi CONKRET współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w CONKRET lub nawiązaniu współpracy z CONKRET na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
 5. ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego na terenie zakładu CONKRET, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów CONKRET oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, proszę jednak pamiętać, iż w niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Państwa zapytanie lub uniemożliwi wykonanie umowy.

Odbiorcy danych

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z naszej strony. Będą to Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, zgodnie z powyższą listą – ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego). Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w szczególności jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Każdorazowo informacje o takiej konieczności znajdą Państwo przed złożeniem zamówienia, rozpoczęciem świadczenia usług lub wypełnieniem formularza kontaktowego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

– żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,

– żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji świadczonej usługi, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Proszę pamiętać, że udzieloną zgodę na przetwarzanie mają Państwo prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie z dopiskiem „dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@conkret.com.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Conkret Sp. z o.o., a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Państwa danych będą Państwo informowani poprzez zmiany w Polityce prywatności. Jedynie dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Chcemy poinformować Państwa, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii jedynie w celach statystycznych. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania: sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe – przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików: niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności; pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; pliki reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań; pliki statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności; pliki na potrzeby usługa Google Analytics (więcej pod adresem https://www.google.com/analytics/).

Czas przechowywania danych

Państwa dane, zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowujemy nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych. Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy przez okres 1 roku.

W przypadku danych osobowych zebranych przez nas w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych naszych interesów, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu zrealizowania tych interesów. W przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem umowy lub w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

– zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

– zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

– określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

– blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Państwa potrzeb lub preferencji. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”. Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Państwa dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zmiany Polityki Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni.